Наукова робота у Придніпровському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» спрямована на підвищення конкурентоспроможності ЗВО в цілому та кожного науковця окремо й представлення і визнання наукових здобутків співробітників, як в Україні так і за її межами.

Наукова робота в інституті здійснюється відповідно до наукової комплексної теми «Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних викликів» реєстраційний номер 0123U102375, планів роботи кафедр та індивідуальних планів викладачів. Наукові результати співробітників інституту  опубліковані у фахових виданнях України, в спеціалізованих, професійних виданнях, збірках наукових праць міжнародних та українських, які не входять до переліку ВАК, виданнях включених до наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science) та збірках тез доповідей на конференціях.

 Інститут підтримує зв’язки з ученими різних країн, а співробітники інституту є дійсними членами низки професійних або громадських об’єднань.