Положення про групи зі змісту та якості освіти

Фундамент якісних змін в організації освітньої діяльності в Інституті – це побудова системи освіти, яка зорієнтована на тісну співпрацю з бізнесом і базується на компетентністному підході.

В Кременчуцькому інституті ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” створено групи зі змісту та якості освіти . Групи створено у відповідності до європейських стандартів освіти та стратегічних цілей Університету з метою забезпечення і підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

Наказ № 022-А від 31 серпня 2020 р.

Основними функціями груп є:

  1. Організація процесу формування переліку загальних і спеціальних компетентностей, які повинні бути сформовані у здобувачів для розробки на їх основі модернізованих навчальних планів.
  2. Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
  3. Забезпечення узгодження основних елементів освітньої програми.
  4. Аналіз відповідності робочої програми дисципліни запланованим результатам в рамках освітньої програми.
  5. Аналіз якості проведення занять викладачами.
  6. Аналіз відповідності кваліфікаційних робіт здобувачів стандартам певного освітнього рівня.
  7. Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення.
  8. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на кафедрі.

До складу груп входять представники: професорсько-викладацького складу кафедр Інституту та студентів, організацій, установ та підприємств, діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми.

ЗАСІДАННЯ ГРУП З ЯКОСТІ ОСВІТИ

2019-2020 навчальний рік

Протокол № 1 кафедри економічного проектування та соціальної роботи від 21 березня 2020 р.

Протокол № 1 кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки від 02 березня 2020 р.

Протокол № 2 кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки від 12 березня 2020 р.

2020-2021 навчальний рік

Протокол № 1 кафедри соціальної роботи та мовної підготовки від 1 вересня 2020 р.