Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Здобувачам про Комісію з питань академічної доброчесності та етики в Кременчуцьому інституті ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Нормативно-правова база

Запобігання та виявлення академічного плагіату

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення для пошуку плагіату:

Рекомендовані он-лайн ресурси пошуку плагіату:

Дії по забезпеченню академічної доброчесності

 1. Забезпечення доброчесності поточних індивідуальних робіт студентів (курсові роботи, індивідуальні завдання)
 2. Забезпечення доброчесності кваліфікаційних робіт студентів
 3. Забезпечення доброчесності наукових публікацій у всіх наукових виданнях Університету
 4. Забезпечення доброчесності дисертаційних робіт співробітників Університету (відповідно до вимог щодо підготовки та захисту дисертацій)
 5. Забезпечення доброчесності на рівні інших видів наукової та навчально-методичної продукції співробітників Університету.

Система заходів по факту виявлення порушень академічної доброчесності

1) У разі однократного виявлення факту порушень академічної доброчесності застосовуються неформальні процедури (проведення роз’яснювальної бесіди, пропозиція виправити роботу, в процесі підготовки якої були допущені порушення, тощо).

2) У разі неможливості вирішення з застосуванням неформальних процедур або систематичного порушення академічної доброчесності застосовуються формальні процедури через Комісію з питань академічної доброчесності та етики (далі Комісія).

Процедура розгляду Комісією фактів порушення академічної доброчесності

1. Прийом Комісією офіційної скарги щодо порушення академічної доброчесності.

2. Скликання засідання Комісії з питань академічної доброчесності.

3. Повідомлення особи про подання скарги.

 • ознайомлення відповідача із складом Комісії;
 • студент (або науковець) може визнати свою вину у допущеному порушенні. У такому разі більш детальний розгляд порушення не проводиться, а факт визнання провини враховуються при визначенні санкцій.

4. Проведення детального розгляду порушення

 • вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи);
 • проведення консультацій з експертами у галузі;
 • проведення опитування осіб, які можуть засвідчити факт порушення академічної доброчесності;
 • інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного розслідування.

5. Завершення розгляду. Підготовка звіту.

За результатами розгляду справи та з’ясування всіх істотних обставин, Комісія повинна підготувати письмовий звіт. Усі учасники процесу мають бути ознайомлені із результатами розгляду питання, і у разі наявності подати письмові зауваження або заперечення до такого звіту.

6. Санкції за порушення стандартів етичної поведінки.

Рішення щодо санкцій приймає проректор із забезпечення якості вищої освіти.

Про результати розгляду справи та прийняте рішення проректор у письмовій формі повідомляє ректора Університету.

Список літератури

 1. Мельник. Р. Про академічну доброчесність та небезпеки у боротьбі за неї [Електронний ресурс] / Роман Мельник // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/74950/
 2. Захарін С.: С. Захарін: про академічну доброчесність [Електронний ресурс] / Сергій Захарін // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/blogs/74989/
 3. Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози / А.Колесніков //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2019. – вип.24. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38304/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
 4. Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти та сталого розвитку [Електронний ресурс] // Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP :[офіційний веб портал. ]– Режим доступу: https://saiup.org.ua/novyny/z-chitkymy-oriyentyramy-stalogo-uspihu-akademichna-dobrochesnist-yak-zaporuka-yakisnoyi-osvity/
 5. Тицька Я. «Академічна доброчесність» та «Академічна відповідальність» у забезпечені якості освіти [Електронний ресурс] / Яна Тицька //Теорія держави та права – 2018.- вип.11. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/37.pdf?fbclid=IwAR1Wlkari53ulbpqyI4aCADNwUF2fwVMMueh2HdpOnVuxg7PBUEnSN_WuXY
 6. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [офіційний веб портал]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf
 7. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.12–13.12.2019) .) [Електронний ресурс] // / Польсько- українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського,Фундація ADD. – Варшава, 2019. – 148 с. – Режим доступу: https:// https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2020/02/iiasc_academic_integrity_12_2019.pdf
 8. Слободянюк О. До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України [Електронний ресурс] / О СЛОБОДЯНЮК – Актуальні питання гуманітарних наук, 2019 – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/195904
 9. Стифанишин, І. М. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму [Електронний ресурс] / Стифанишин, І. М., Юрко, Н. А., Проценко, У. М., & Романчук, О. В. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 6(74), 200–203. 2019 – Режим доступу: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-6(74)-200-203
 10. Роман Шандра Р. Онлайн-платформи та програми для перевірки тексту на плагіат. Як перевірити академічний текст на плагіат? [Електронний ресурс] / Роман Шандра // Освітній портал, 2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/blogs/74989/